1. Legal
იყავით კონტაქტზე

იურიდიული

საიტის პოლიტიკა

Lexus-ის საიტზე შესვლით და მისით სარგებლობით, თქვენ ეთანხმებით ამ პოლიტიკას შეზღუდვების ან კვალიფიცირების გარეშე. ამდენად, თქვენი შესვლა Lexus-ის საიტზე ექვემდებარება ამ პოლიტიკას და ყველა შესაბამის კანონს.

საავტორო უფლება © Toyota Motor Europe ("TME")

შინაარსი

Lexus-ის საიტზე წარმოდგენილია ინფორმაცია, რომელიც შეეხება Lexus-ის პროდუქციას და სარეკლამო პროგრამებს. ამ საიტზე აღწერილ Lexus-ის პროდუქტებს გასაყიდად სთავაზობენ მხოლოდ ევროპაში და ამ საიტზე აღწერილი სარეკლამო პროგრამებიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ შესაბამის სარეკლამო პროგრამაში კონკრეტულად მითითებულ ქვეყნებში.

ამ საიტზე წარმოდგენილი მთელი ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ეს საიტი არ უნდა გამოიყენებოდეს და მას არ უნდა დაეყრდნოთ იმ ინფორმაციის ნაცვლად, რომელსაც მოგაწვდით თქვენი Lexus-ის ავტორიზებული საცალო მოვაჭრე ან სერვისცენტრი.

აქ წარმოდგენილი ინფორმაცია შედგენილია იმგვარად, რომ იყოს შეძლებისდაგვარად ამომწურავი. თუმცა, TME უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს შეცვალოს მოდელები, აღჭურვილობა, სპეციფიკაციები და ხელმისაწვდომობა, წინასწარ შეტყობინების გარეშე.

LEXUS-ის პროდუქციის ფასები

ინფორმაცია ფასების შესახებ, რომელიც წარმოდგენილია Lexus-ის საიტზე, ან მისი მეშვეობით გათვალისწინებულია მხოლოდ ინფორმაცია და არ წარმოადგენს წინადადებას Lexus-ის პროდუქციის გაყიდვის თაობაზე. ფასები წარმოადგენს რეკომენდირებულ საცალო ფასებს და Lexus-ის ავტორიზებული დილერების ფასები შეიძლება განსხვავდებოდეს. Lexus-ის ნებისმიერი პროდუქტის შესყიდვა ხდება ინდივიდუალური კონტრაქტის პირობების შესაბამისად.

საწვავის მოხმარება და CO2-ის ემისიები

ამ ვებსაიტზე, საწვავის მოხმარების და CO2-ის შესახებ ყველა მონაცემი განსაზღვრულია კონტროლირებად გარემოში # 80/1268/EEC დირექტივის და მისი შესწორებების მოთხოვნების შესაბამისად, ძირითადი საწარმოო სატრანსპორტო საშუალებისთვის. შემდგომი ინფორმაციისთვის, ასევე იმ შემთხვევაში, თუ დაინტერესდებით ძირითადი საწარმოო სატრანსპორტო საშუალების შეძენით, გთხოვთ დაუკავშირდეთ Lexus-ის ადგილობრივ ავტორიზებულ საცალო მოვაჭრეს. თქვენი ავტომობილის საწვავის მოხმარების და CO2-ის მონაცემები შეიძლება განსხვავდებოდეს გაზომილი მაჩვენებლებისგან. მართვის სტილი, ასევე სხვა ფაქტორები (როგორებიცაა გზის მდგომარეობა, საგზაო მოძრაობა, სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობა, დამონტაჟებული აღჭურვილობა, დატვირთვა, მგზავრების რაოდენობა ...) გარკვეულ როლს ასრულებს ავტომობილის მიერ საწვავის მოხმარების და CO2-ის ემისიების განსაზღვრაში.

"COOKIE" ტექნოლოგიის გამოყენება

TME იყენებს cookie ტექნოლოგიას იმისათვის, რომ შეეძლოს თვალის მიდევნება თუ რა გზით შეხვედით Lexus-ის საიტზე, რაც დაეხმარება TME-ს დააფიქსიროს მომხმარებლების აქტიურობა, შეაფასოს და გააუმჯობესოს Lexus-ის საიტი, რათა უფრო გამოსადეგი გახადოს თქვენთვის. TME არ არეგისტრირებს ცალკეული მომხმარებლების მონაცემებს ამ ტექნოლოგიის მეშვეობით, ასე რომ, კონკრეტულად თქვენს შესახებ ინფორმაცია არ ინახება და არ გამოიყენება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისე დაარეგულიროთ თქვენი ბრაუზერი, რომ არ მიიღოთ cookie ფაილები ან მიიღოთ გაფრთხილება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გამოიგზავნება. cookie ფაილების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს გვერდს cookie ფაილების შესახებ.

პირადი მონაცემები / მომხმარებლის მონაცემების შეყვანა

ნებისმიერ პირად მონაცემებს, რომლებსაც თქვენ გადასცემთ TME-ს, Lexus-ის საიტის მეშვეობით, გამოიყენება TME-ის მიერ, თქვენთვის მისი მომსახურების გასაუმჯობესებლად. TME ყველა ზომას იღებს პირადი მონაცემების უსაფრთხოდ შეგროვების, გადაცემის და შენახვისთვის, ასეთი მონაცემების ხასიათიდან გამომდინარე. TME არ გამოიყენებს თქვენს პირად მონაცემებს რაიმე შეტყობინების ან ინფორმაციის გამოსაგზავნად საკუთარი ინიციატივით, ასევე TME არ გადასცემს ასეთ მონაცემებს და არ მიჰყიდის მათ რომელიმე მესამე მხარეს, თქვენი თანხმობის გარეშე.

იმ შემთხვევაში, როდესაც TME-ს არ ეკისრება ვალდებულება მომხმარებლების მიერ Lexus-ის საიტზე განთავსებული რაიმე ინფორმაციის მონიტორინგის და შემოწმების თვალსაზრისით და ის არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებლების ამგვარ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, TME უფლებას იტოვებს დროდადრო შეამოწმოს ასეთი მომხმარებლების ინფორმაცია და წაშალოს მონაცემები საიტიდან ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე.

საავტორო უფლება - შეტყობინება

ამ საიტის მთელი შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ საიტზე არსებული ინფორმაცია, ტექსტი, სურათები ან გრაფიკა მხოლოდ პირადი, არაკომერციული მიზნებისთვის და არ შეგიძლიათ მისი რეპროდუცირება, მოდიფიცირება, გადაცემა, ლიცენზირება ან გამოქვეყნება, მთლიანად ან ნაწილობრივ, რაიმე მიზნებისთვის TME-ს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

სავაჭრო ნიშნები

ამ საიტზე არსებული ყველა სავაჭრო ნიშანი, ლოგო და მომსახურების ნიშანი წარმოადგენს იაპონიის Toyota Motor Corporation-ის, TME-ს ან მესამე მხარეების საკუთრებას. თქვენ გეკრძალებათ მათი გამოყენება, ჩამოტვირთვა, კოპირება ან გავრცელება ნებისმიერი სახით, Toyota Motor Corporation-ის, TME-ს ან ასეთი მესამე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე, ვითარებიდან გამომდინარე.

ჰიპერლინკები

Lexus-ის საიტი შეიძლება შეიცავდეს ჰიპერლინკებს სხვა ინტერნეტ საიტებზე, რომლებიც სრულიად დამოუკიდებელია ამ საიტისგან. TME არ იღებს პასუხისმგებლობას და არ იძლევა რაიმე გარანტიას ნებისმიერი ასეთი ჰიპერლინკის ან სხვა ინტერნეტ საიტის ინფორმაციის სიზუსტესთან, სისრულესა თუ ავთენტურობასთან დაკავშირებით და ნებისმიერ სხვა ინტერნეტ საიტზე გადასვლა, რომელიც ბმულითაა დაკავშირებული Lexus-ის საიტთან, ხდება მხოლოდ თქვენი საკუთარი რისკით.

სიზუსტესთან დაკავშირებით განცხადების ან გარანტიის გარეშე

მართალია TME იღებს ყველა გონივრულ ზომას იმისათვის, რომ საიტზე არსებული მთელი ინფორმაცია იყოს სწორი, შეუძლებელია სიზუსტის გარანტირება და TME არ იღებს პასუხისმგებლობას ამ საიტზე არსებული რაიმე ინფორმაციის სიზუსტესთან, სისრულესა და ავთენტურობასთან დაკავშირებით. ეს საიტი და მასზე არსებული მთელი ინფორმაცია და მასალები წარმოდგენილია "როგორც არის", ყოველგვარი ნაგულისხმევი თუ გამოთქმული გარანტიების გარეშე.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

TME სპეციალურად უარს აცხადებს ნებისმიერ ვალდებულებებზე, ნებისმიერი პირდაპირი, არაპირდაპირი, თანმხვედრი, შედეგობრივი თუ სპეციალური ზარალისთვის, რომელიც რაიმე გზით გამომდინარეობს ან უკავშირდება თქვენს შესვლას Lexus-ის საიტზე ან მის გამოყენებას, მათ შორის, თუმცა შეუზღუდავად, ნებისმიერ ზიანზე ან ზარალზე ვირუსების გამო, რომლებიც იმოქმედებს თქვენს კომპიუტერზე ან იმის გამო, რომ თქვენ დაეყრდენით Lexus-ის საიტზე მიღებულ ინფორმაციას.

პოლიტიკის განახლება

TME უფლებას იტოვებს განაახლოს ეს პოლიტიკა ნებისმიერ დროს, ბიზნესის საჭიროებების მიხედვით და ამით გიწვევთ დროდადრო მოინახულოთ ეს გვერდი პოლიტიკის შესამოწმებლად.